Doc. MUDr. Jan Měšťák, CS.

kategorie.zde:

Emeritní přednosta a zakladatel Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Vedoucí lékař a zakladatel kliniky Esthé.

Je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval. Více než čtyřicet let přednáší jako vysokoškolský pedagog na lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze.

Publikoval na 200 odborných prací v našich a mezinárodních časopisech a podílel na 15 monografiích v problematice plastické chirurgie a na učebních textech pro posluchače lékařských fakult. Na konferencích a kongresech přednesl  více než 200 vědeckých sdělení a v rámci postgraduálního vzdělávání pro lékaře různých oborů více než 400 odborných přednášek. Organizoval také 24 vědeckých sympozií v plastické a rekonstrukční chirurgii za aktivní účasti i světové proslulého plastického chirurga Bohdana Pomahače.

Působil déle než čtyřicet let ve výboru Společnosti plastické chirurgie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Byl i místopředsedou Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP. Řadu let zastával funkci předsedy Akreditační komise MZ ČR, předsedy Atestační komise MZ ČR a předsedy Specializační oborové rady pro vzdělávání v rámci lékařských fakult ČR. Po privatizaci stál v čele představenstva Ústavu lékařské kosmetiky v Praze, nejstaršího zdravotnického zařízení estetické medicíny u nás.

Byl uveden v Ottově slovníku Osobnosti Česko /2008/, vedle takových osobností, jakými byli Akademik František Burian, zakladatel plastické chirurgie u nás a Prof. Miroslav Fára, DrSc., světově proslulý plastický chirurg v problematice především obličejových rozštěpů/.

Absolvoval dlouhodobé studijní pobyty a stáže v Německu, Švédsku, Norsku, Brazilii, Argentině, Švýcarsku, USA a dalších zemích.

Za svoji dlouholetou odbornou, pedagogickou a vědeckou činnost obdržel řadu významných ocenění:

2019 - Prestižní Pamětní medaile Univerzity Karlovy udělená Vědeckou radou Univerzity

za významné celoživotní dílo v oboru plastické chirurgie a dlouhodobou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

2019 - Pamětní medaile udělená děkanem 1. lékařské fakulty UK za dlouhodobou a uznávanou činnost na půdě 1. L Lékařské fakulty UK

2014 - Zlatá medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru plastické chirurgie.

2014 - Čestné členství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

2009 - Certifikát 1. Lékařské fakulty UK v Praze za dlouholetou pedagogickou činnost na půdě Univerzity Karlovy

2007 - Čestná medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za dlouhodobý přínos v oboru plastické chirurgie

2002 - Pamětní medaile Slovenské lékařské společnosti za zásluhy o rozvoj plastické chirurgie na Slovensku

Ž I V O T O P I S  /odborný/

 

 • Zakladatel:

 • 2002 – Klinika plastické chirurgie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Na Bulovce

 • 2004 – Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu na klinice plastické chirurgie FN Na Bulovce

 • 1997 – klinika Esthé

 • 1997 - Centrum plastické a rekonstrukční chirurgie FN Na Bulovce

 

 • Zastávané vedoucí funkce:

 • 2002 – 2017 - Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1.Lékařské fakulty UK a Nemocnice Na Bulovce

 • 1997 – dosud - Vedoucí lékař soukromé kliniky Esthé

 • 1995 – 2018 - Vedoucí lékař Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

 • 1997 – 2002 - Primář Centra plastické a rekonstrukční chirurgie FN Na Bulovce

 • 1994 - 1997 - Předseda představenstva, Ústav lékařské kosmetiky, Praha, a.s.

 

 • Jiné zastávané významné funkce:

 • 1976 – 1990 – Vědecký sekretář Hlavní problémové komise 34 – plastické a rekonstrukční chirurgie MZ ČR pro řízení vědy a výzkumu

 • 1977- 2019 - Člen výboru České společnosti plastické chirurgie JEP /43 let/

 • 1985 - 1988 - Vědecký sekretář Československé a České společnosti plastické chirurgie JEP

 • 1990 – 1994 – Člen komise pro vědu a výzkum 3. LF UK v Praze

 • 1990 – 1993 – Člen Akademického senátu 3. LF UK,

 • 1991 – 1992 - Místopředseda Akademického senátu 3. LF UK

 • 1995 – 2004 – Předseda Atestační komise pro obor plastické chirurgie MZ ČR

 • 2000 – 2004 – Člen pracovní skupiny Vědecké rady MZ ČR

 • 1999 – 2009 - Člen výboru České společnosti estetické chirurgie JEP / dvě volební období místopředseda společnosti /

 • 2005 – 2015 – Předseda Akreditační komise oboru plastické chirurgie MZ ČR

 • 2005 – dosud – Člen Atestační komise pro obor plastické chirurgie MZ ČR

 • 2008 – 2010 – Místopředseda oborové komise Interní grantové agentury MZ ČR /IGA/

 • 2010 – dosud – Člen Vědecké rady ČLK

 • 2011 – 2014 – Místopředseda Specializační oborové rady pro plastickou chirurgii pro všechny fakulty UK /SOR/ a garant pro obor plastické chirurgie 1. LF UK

 • 2015 - 2017 – Předseda Specializační oborové rady pro plastickou chirurgii pro všechny fakulty UK/KOR/ a garant pro obor plastické chirurgie 1. LF UK

 • 2023 - Člen správní rady obecně prospěšné společnosti ONKO Unie pro ženy s gynekologickými nádory a rakovinou prsu

 

 • Členství v odborných společnostech:

 • Společnost plastické chirurgie ČLS JEP

 • Společnost estetické chirurgie ČLS JEP

 • Společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP

 • Spolek lékařů českých

 • IPRAS /International Confederation of Plastic, Rekonsctructive and Aesthetic Surgery/

 • Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation

 

 • Publikační a vědecko-výzkumná činnost:

 • Odborné publikace: 213

 • Citace: 140 /Web of Science: 65, Scopus: 75/

 • Monografie, učební a knižní texty: 17

 • Přednášky /kongresy, vědecká sympozia/ :197

 • Přednášky /pro lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání a pro studenty LF/: více než 400

 • Vědecko-výzkumné projekty, granty: 5

 • Recenze, oponentské posudky, odborné posudky: 25

 • Výukové a jiné filmy s odbornou tématikou: 11

 • Zavedení nových operačních postupů: 10

 

 • Patenty: 2

 

 • Ocenění

 • 2019 - Prestižní Pamětní medaile Univerzity Karlovy udělená Vědeckou radou UK na návrh rektora UK za významné celoživotní dílo v oboru plastické chirurgie a dlouhodobou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

 • 2019 - Pamětní medaile udělená děkanem 1. lékařské fakulty UK za dlouhodobou a uznávanou činnost na půdě 1. LF UK /45 vysokoškolský pedagog na UK/

 • 2014 - Zlatá medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru plastické chirurgie

 • 2014 - Čestné členství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 • 2009 - Certifikát 1. Lékařské fakulty UK v Praze za dlouholetou pedagogickou činnost na půdě Univerzity Karlovy

 • 2007 - Čestná medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za dlouhodobý přínos v oboru plastické chirurgie

 • 2002 - Pamětní medaile Slovenské lékařské společnosti za zásluhy o rozvoj plastické chirurgie na Slovensku

 

 • Uveden v Ottově slovníku Osobnosti Česko /2008 - jediný žijící plastický chirurg / vedle takových osobností, jakými byli Akademik František Burian, zakladatel plastické chirurgie u nás a Prof. Miroslav Fára, DrSc., světově proslulý plastický chirurg v problematice obličejových rozštěpů /.

 

 

Vzdělávací akce /organizátor/

 • Hlavní organizátor Vzdělávacích sympózií plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie IPVZ a České společnosti plastické chirurgie JEP - celkem 24 sympozií / 23x Kongresový sál hotelu ILF, 1x Kongresové centrum IKEM, kde v roce 2011 v rámci XVII. Vzdělávacího sympozia plastické a rekonstrukční chirurgie vystoupil poprvé u nás Dr.Bohdan Pomahač s přednáškou „Facial Reconstruction by Transplantation“/.

 

 • Z dalších vzdělávacích programů to byly organizace přednáškových večerů Spolku lékařů českých /7x/, celodenních vzdělávacích seminářů 1. LF UK a ČLK /5x/ a vzdělávacích kurzů Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví /více než 100/

 

Jiné aktivity:

 • 2016 - Hlavní iniciátor mimořádné finanční podpory onkologického programu pro ženy s rakovinou prsu ze strany VZP

 

 • Charitativní činnost:

 • 2013 - Garant dlouhodobé finanční podpory ze zahraničí pro ženy léčené s rakovinou prsu na Klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce

 • 2012 - Patron a sponzor projektu „Pomoz mi do života…“ se zaměřením na mladé lidi opouštějící dětské domovy v rámci občanského sdružení „DEJME DĚTEM ŠANCI“

 • 2008 - Dlouhodobá spolupráce se sdruženími Mamma Help a ONKO Unie – přednášky, odborné články a jiné činnosti. V rámci této aktivity inicioval ve spolupráci s TV-my film „ZTRÁTOU PRSU ŽIVOT NEKONČÍ“, dokumentující cesty ke znovunabytí sebevědomí v osobním i společenském životě

 • 1997 - dosud - do této oblasti je možné zařadit i charitativní činnost kliniky Esthé, kterou vybudoval na základě vzájemného dlouhodobého přátelství hrabě Tomáš Kollowrat v areálu Kollowratských domů v Praze Na Příkopě. Klinika jako jediné soukromé zařízení poskytuje výrazné slevy sociálně slabším pacientům při operacích kosmetických vad nebo při reoperacích z jiných pracovišť, u kterých nebyl zákrok dobře proveden. Dále jsou zdarma operováni pacienti s některými vrozenými vadami, u kterých nebylo možné řešit vadu se spoluúčastí zdravotních pojišťoven. Klinika Esthé poskytuje i nemalé finanční částky na následky přírodních katastrof, na podporu sportovních aktivit a na mnoho charitativně zaměřených dalších akcí.

 • Já sám každý měsíc po dobu více než dvou let poskytuji ženám samoživitelkám, invalidním důchodcům a všem, kteří mě požádají o finanční pomoc - nájemné, na léčbu domácích zvířat, na útulky psů, na jídlo a z jiných důvodů pravidelně celý svůj měsíční výdělek z výkonnostních dividend, pravděpodobně i z důvodu jakéhosi odkazu na mecenášství hraběcího rodu Kolowratů...

I pro tuto charitativní činnost byla klinika oceněna k dvacátému výročí od „sametové“ revoluce Certifikátem magistrátu hl. m .Prahy jako Nejvýznamnější soukromé zdravotnické zařízení toho druhu na území Prahy.

 

 

 

 • Alena Kumstýřová: Mysl a její význam pro náš život - s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.
  Alena Kumstýřová: Mysl a její význam pro náš život - s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.
  Po velké osobní výpovědi našeho nejznámějšího plastického chirurga nabízíme 1. díl nového cyklu Cesta naděje ke štěstí - viděna právě očima doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc., který se v tomto případě představí pro mnohé možná velmi nečekaně jako zkušený psychoterapeut a psychoanalytik. První kapitola cyklu má stejný název jako první kapitola jeho knihy, ve které budeme pomyslně listovat - Mysl a její význam pro náš život. Nevěříte, že silou své mysli můžeme ovlivnit i své fyzické zdraví? Pak nejspíš budete velmi překvapeni.
  Alena Kumstýřová: Mysl a její význam pro náš život - s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.
 • Alena Kumstýřová: Cesta naděje ke štěstí s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.
  Alena Kumstýřová: Cesta naděje ke štěstí s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.
  Milí příznivci radioregenerace.cz, nabízím vám nový cyklus nazvaný podle právě dokončené nejnovější knihy doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc. Cesta naděje ke štěstí. Našeho nejslavnějšího plastického chirurga tak poznáte ve zcela jiné roli, především jako empatického psychoterapeuta a znalce lidské duše. Jako lékaře, který každého člověka vnímá jak po stránce fyzické, tak i psychické, protože, jak říká, jen tak může být léčba zdařilá. Jeho schopnost pracovat s myslí, jak uslyšíte, je až neuvěřitelná. Poznáte ho jako člověka, pro kterého je lékařská profese i dnes skutečným posláním a pro kterého na truc době peníze nejsou na prvním místě, protože tam je prospěch pacienta. Na úvod cyklu vám tedy nabízím jeho velkou osobní zpověď, cestu naděje ke štěstí jeho pohledem.
  Alena Kumstýřová: Cesta naděje ke štěstí s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.